Het beleidsplan is op te splitsen in drie onderdelen

A. Het bevorderen van de maatschappelijke, economische en sociale integratie van kinderen en jeugdigen en (jong) volwassenen (Talenten) met een beperking. Hierbij zijn de aspecten Gezondheid & Vitaliteit & Innovatie belangrijke speerpunten . Stichting Van Ganser Harte organiseert , ondersteunt en faciliteert hierin in de ruimste zin.

B. Het financieel ondersteunen van stichting Five for Five t.b.v. kankeronderzoek in Limburg.
Het financieel ondersteunen van Lob’star t.b.v. het bevorderen van het welzijn van kinderen met kanker.
Het financieel ondersteunen van de Stichting Tsjernobyl kind te gast.

C. Het lokaal in Zuid Limburg borgen van cultureel erfgoed d.m.v. het ondersteunen van jonkheden en culturele verenigingen.

Nadere uitleg per onderdeel:

A. Stichting Van Ganser Harte ondersteunt zorgbureaus en particuliere initiatieven het verstrekken van aanvullende gelden ten behoeve van de ontwikkeling en sociale integratie van jeugdigen en (jong) volwassenen met een verstandelijke dan wel psychiatrische beperking. In veel gevallen gaat het om een combinatie van beide beperkingen. Hierbij zijn de aspecten Gezondheid & Vitaliteit & Innovatie belangrijke speerpunten . Stichting Van Ganser Harte organiseert , ondersteunt en faciliteert hierin in de ruimste zin.
De Stichting Van Ganser Harte wil juist voor deze “Talenten “activiteiten mogelijk maken, die niet vanuit reguliere middelen te financieren zijn.

Voorbeelden hiervan zijn:

De Stichting Van Ganser Harte financiert de aanschaf van bv sportkleding alsook sport -abonnementen . trainingsprogramma’s ( voeding , obesitas , zwemmen , rennen ,fietsen ) onder leiding van professionals , inschrijvingen voor deelname aan wedstrijden , evenementen ( wandeltochten , iron-man , marathon ,triatlon ,  zwemclinic) voor jongeren met een lichamelijke en/of psychiatrische en/of verstandelijke beperking.

Tevens zorgt Stichting Van Ganser Harte voor de aanschaf voor horeca -bakkerskleding bedrijfskleding ( o.a orthopedische bedrijfsschoeisel) voor de deelnemers van dagbestedingen /sociale werkplaatsen of kleding ten behoeve van werkzaamheden in de groenvoorziening.
Deze dagbesteding heeft naast het bieden van een zinvolle dag invulling ook maatschappelijke integratie als doelstelling. Een onderdeel van deze dagbesteding is het aanbieden van de cursus Brug naar Werk, het doel van deze cursus is de kloof tussen dagbesteding en reguliere arbeid te verkleinen. De Stichting Van Ganser Harte faciliteert de cursus Brug naar Werk middels het verschaffen van bv. cursusmateriaal. Om deze doelgroep te ondersteunen in het opdoen van werkervaring worden vrijwilligers ingezet. Stichting Van Ganser Harte  zorgt voor het zoeken en  vinden van de juiste vrijwilligers en mantelzorgers.

De onkostenvergoedingen van de vrijwilligers worden door de Stichting Van Ganser Harte gedragen. Dit onderdeel wordt gefinancierd uit de overige donaties

B. Stichting Vrienden van Talent heeft kankeronderzoek hoog in het vaandel staan. Om dit te bewerkstellen doen we jaarlijks een donatie aan de Stichting Five for Five. De Stichting Five for Five ondersteunt kanker onderzoek in de Provincie Limburg .

Verder ondersteunt de Stichting Van Ganser Harte financieel ook de Stichting Lob’star. Alle inspanningen van Lob’star zijn gericht op een ding: een lach toveren op het gezicht van kinderen met kanker door hen eventjes, samen met hun familie, uit de waan van alle dag te halen.

Stichting Van Ganser Harte ondersteunt financieel de Stichting Tsernobyl kind te gast . doelstelling van deze Stichting is het helpen van kinderen in radioactief besmette gebieden in wit rusland door hun via gastouders de kans te geven een maand te kunnen doorbrengen in een stralingsvrije omgeving.

Stichting Van Ganser Harte ondersteunt diverse andere stichtingen bij het opzetten van activiteiten voor kinderen /jongeren met een verstandelijke /lichamelijke /psychiatrische beperking zowel in financiële middelen dan wel in natura . o.a Stichting De Merici die activiteiten ondersteunt van Stichting Philadelphia te Maastricht.

C. Stichting Vrienden van Talent wil d.m.v. financiële en personele ondersteuning bij dragen aan het bewaren van het cultureel erfgoed.

Jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking nemen samen met de organiserende verenigingen/jonkheden deel aan culturele activiteiten. Hiermee wordt de sociale integratie van jongeren/volwassenen bewerkstelligd.

Tevens ondersteunt Stichting Van Ganser Harte d.m.v. een financiële tegemoetkoming.

Bovenstaand onderdeel wordt gefinancierd uit de overige donaties.

Fondsenwerving:

Het aantrekken van financiële middelen om bovenstaande doelen te verwezenlijken zal op diverse wijzen plaats vinden .

Een aantal voorbeelden zijn:

 1. Het organiseren van charity events . Er zullen jaarlijks een aantal events worden georganiseerd waarbij het binnenhalen van gelden t.b.v. Stichting Van Ganser Harte centraal staat. Een paar voorbeelden van deze events zijn het organiseren van een culinair evenement en het organiseren van een kerstmarkt waarbij de opgehaalde gelden ten goede komen aan Stichting Van Ganser Harte.
 2. Het actief benaderen van het bedrijfsleven met als doel het verwerven van gelden voor de Stichting Van Ganser Harte .
  Dit kan door middel van eenmalige of periodieke donaties of door het verstrekken van middelen welke door de Stichting Van Ganser Harte ingezet kunnen worden.
 3. Het actief benaderen van charitatieve instellingen welke ten doel hebben zich in te zetten voor de belangen van mensen met een beperking.
  De ontvangen gelden/donaties zullen verdeeld worden over de eerder benoemde onderdelen
  waarbij onderdeel A&C ongeveer 85% van de gelden zullen ontvangen. Onderdeel B zal ongeveer 15% van de gelden ontvangen. Jaarlijks zullen deze percentages bekeken worden en waar nodig aangepast worden.

Hoog in het vaandel staan:

 • Sport
 • Vitaliteit
 • Oplossingsgericht Werk
 • Duurzaamheid
 • Participatie
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Gezondheid

Financiële verantwoording

Jaarlijks legt Stichting Van Ganser Harte in een jaarverslag verantwoording af over de activiteiten en over de besteding van de middelen. Dit jaarverslag ligt ter inzage bij het secretariaat en is op te vragen bij De Stichting Van Ganser Harte . De Stichting Van Ganser Harte heeft geen winstoogmerk. Bestedngen worden door het bestuur vastgesteld.

Sluit Menu